Una Concesión del Grupo Globalvia
Mensaxe
  • EU e-Privacy Directive

    Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servicios. Ó continuar navegando, consideramos que aceita su utilización; así e todo, pode cambiar a configuración en calquer momento.

    Ver a política de cookies

Protección de datos

1 POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

1.1. Obxecto.

Esta Política de Protección de Datos aplícase á web de ACEGA accesible a través de www.acega.es (en diante, a “Páxina Web”).

1.2. Tratamento de datos de carácter persoal.

1.2.1. Responsable do tratamento dos datos.

O responsable de tratamento dos datos persoais facilitados polo usuario na Páxina Web é a sociedade unipersoal AUTOESTRADA CENTRAL GALEGA, C.E.S.A. (en diante, “ACEGA”), con CIF A-15718695, inscrita no Rexistro Mercantil de Santiago, Tomo 16 Xeneral de Sociedades, Folla SC-23.590 e domicilio en Feal, s/n-San Mamede de Ribadulla, C. P. 15885 Vedra (A Coruña). Para resolver calquera cuestión que precise pode contactar a través do correo electrónico: Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo .

1.2.2. Finalidade e base lexitimadora dos datos tratados

(i) ACEGA, a través dos distintos formularios dispoñibles na Páxina Web, solicita e trata os datos persoais coa finalidade de tramitar e xestionar a consulta, solicitude de información ou reclamación levada a cabo a través da Páxina Web así como a través do servizo de Atención ao Cliente, sobre a base do consentimento outorgado con ocasión da remisión da devandita solicitude ou consulta así como, no seu caso, sobre a base da obrigación legal que puidese ter ACEGA en relación ás reclamacións relacionadas cos seus servizos. O usuario pode revogar o consentimento prestado en calquera momento sen que iso afecte á licitud do tratamento levado a cabo de maneira previa á retirada do mesmo, aínda que tal revogación impedirá a tramitación da consulta e/ou reclamación de que se trate.

(ii) Así mesmo, en relación ao tratamento dos datos de carácter persoal (imaxes) que fosen solicitados ou se soliciten con ocasión das gravacións realizadas polos sistemas de cámaras ou videocámaras integrados nas súas instalacións, estes trataranse co obxectivo de preservar e garantir a seguridade das persoas e os seus bens así como das súas propias instalacións.

A base legal para o tratamento dos devanditos datos constitúeo o interese público de preservar e garantir a seguridade das persoas e os seus bens así como das súas propias instalacións.

1.2.3 Comunicación dos datos.

Os datos persoais tratados por ACEGA para alcanzar a finalidade detallada no punto (i) anterior non serán comunicados a terceiros salvo que dita comunicación sexa necesaria para o cumprimento dunha obrigación legal.

Doutra banda, no que respecta a os datos solicitados para a finalidade indicada no punto (ii), con carácter xeral non se comunicarán a terceiros, salvo en determinados supostos como cando sexa necesario para dar cumprimento a unha obrigación legal no contexto da investigación e persecución de delitos ou ilícitos administrativos, nese caso os datos persoais poderán ser comunicados ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, aos Xuíces e Tribunais e/ou ao Ministerio Fiscal.

1.2.4 Período de conservación dos datos.

Os datos persoais serán conservados mentres sexa necesario para a atención das consultas, reclamacións e solicitude de información, así como mentres o interesado non retire o seu consentimento ou se opoña a un concreto tratamento.

Posteriormente, os datos conservaranse unicamente na medida en que sexan necesarios para a atención de responsabilidades nadas do tratamento e durante o prazo de prescrición ou, no seu caso, para dar cumprimento a obrigacións legais ás que se atope suxeita ACEGA.

Os datos persoais solicitados a través das videocámaras serán conservados durante un prazo máximo dun mes desde a súa captación, transcorrido este prazo procederase á súa supresión.

Non obstante o anterior, se as imaxes solicitadas puidesen captar a comisión dun delito ou unha infracción administrativa que deba ser posta en coñecemento dunha autoridade, as imaxes poderán ser conservadas durante un período de tempo superior ao mes inicial, co único fin de poñelas ao dispor de Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, aos Xuíces e Tribunais e/ou ao Ministerio Fiscal.

1.2.5. Dereitos do usuario.

Os usuarios pode exercer en calquera momento os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade e limitación ao tratamento dos seus datos persoais mediante solicitude escrita dirixida a ACEGA, con domicilio sito en Feal, s/n-San Mamede de Ribadulla, C. P. 15885 Vedra (A Coruña), ou ben remitindo un correo electrónico a Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo , indicando en ambos os casos “Política de Protección de Datos” e achegando copia de documento identificativo en vigor.

Así mesmo, informámoslle que ten dereito a solicitar a tutela da Axencia Española de Protección de datos a través da súa páxina web www.aepd.es.

1.3. Actualización da política.

Esta Política de Protección de Datos poderá modificarse por ACEGA, nese caso comunicaráselle ao usuario a través da Páxina Web ou por outros medios para que poida coñecela e así continuar utilizando os nosos servizos.

 
© 2012 Autopista Central Gallega, C.E.S.A. Globalvia

Aviso legal | Política de Cookies | Política de Privacidade | Contacto