Una Concesión del Grupo Globalvia
Mensaxe
  • EU e-Privacy Directive

    Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servicios. Ó continuar navegando, consideramos que aceita su utilización; así e todo, pode cambiar a configuración en calquer momento.

    Ver a política de cookies

Política de Privacidade

1.- Do sitio web os seus servizos e condicións

Estas condicións xerais (en diante, as "Condicións Xerais") regulan o uso do servizo das páxinas web www.acega.es, (en diante, os “nome de dominios”, a "páxina web", o “sitio web” ou a “web”) que ACEGA C.E.S.A. (inscrita no Rexistro Mercantil de Santiago ao Tomo 16 Xeneral de Sociedades, Folla número SC-23.590), con CIF A15718695 e domicilio social en Feal-San Mamede de Ribadulla, Vedra ( C. P. 15885), A Coruña e correo electrónico de contacto ap53@ acega.es , pon ao dispor dos usuarios da internet.

Os nomes de dominios a través dos cales Vostede accedeu á páxina web son titularidade de ACEGA C.E.S.A. A información contida na páxina web é a vixente á data da súa última actualización e debe ser considerada como información de carácter xeral e orientativa.

A utilización da páxina web atribúe a condición de usuario da páxina web (en diante, o "Usuario") e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas nestas Condicións Xerais na versión publicada por ACEGA C.E.S.A. no momento mesmo en que o Usuario acceda á páxina web. En consecuencia, o Usuario debe ler atentamente as presentes Condicións Xerais en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar a páxina web, xa que aquéla pode sufrir modificacións.

2.- Obxecto

A través da páxina web, ACEGA C.E.S.A. facilita aos Usuarios o acceso e a utilización de diversa información (en diante, os "Contidos") posta á súa disposición por ACEGA C.E.S.A.

3.- Condicións de acceso e utilización da páxina web

3.1.- Carácter gratuíto do acceso e utilización da páxina web.- A páxina web ten carácter gratuíto para os usuarios.

3.2.- Rexistro de Usuario.- Con carácter xeral, para a prestación dos servizos e o acceso á información da páxina web non se esixe a previa subscrición ou rexistro dos Usuarios. Con todo,ACEGA C.E.S.A. condiciona a utilización dalgúns dos Servizos ao previo enchemento do correspondente rexistro ou formulario de recollida de datos do Usuario. O citado rexistro efectuarase na forma expresamente indicada no propio servizo ou nas Condicións Particulares que, no seu caso, regúleno.

3.3.- Obrigación de facer un uso correcto da páxina web.- O Usuario obrígase, baixo a súa responsabilidade, a usar a páxina web e os seus Contidos de acordo coas presentes Condicións Xerais, a boa fe, o uso e a Lei. En particular, comprométese a absterse de: (a) realizar actos lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar a páxina web ou impedir a normal utilización ou goce da mesma por parte dos demais Usuarios; ( b) reproducir ou copiar calquera contido da páxina web, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos; ( c) suprimir, eludir ou manipular o " copyright" e demais datos identificativos dos dereitos de ACEGA C.E.S.A. ou dos seus titulares incorporados aos contidos da páxina web, así como os dispositivos técnicos de protección ou calquera mecanismos de información que puideren conter os Contidos da páxina web. Salvo que obtivese previa e expresa autorización especificamente outorgada para o efecto por parte de ACEGA C.E.S.A. o Usuario absterase de obter ou tentar obter calquera tipo de contidos, xa sexan textos, gráficos, debuxos, arquivos de son, imaxes ou fotografías, vídeos, software e en xeral calquera clase de material accesible a través a páxina web ou os servizos, empregando para iso medios distintos dos que se puxeron á súa disposición a este efecto, ou dos que sexan de utilización habitual e lícita polos Usuarios da internet.

4.- Carácter da Información contida na páxina web

A información contida na páxina web ten carácter, xeral, orientativo e non vinculante, estando suxeita a posibles cambios. ACEGA C.E.S.A. resérvase o dereito para modificar unilateralmente, en calquera momento e sen aviso previo, a presentación e configuración da páxina web, así como as condicións requiridas para a utilización da mesma.

ACEGA C.E.S.A., non garante a exhaustividade e exactitude da información contida na páxina web. Por tanto, ACEGA C.E.S.A. non asume ningunha responsabilidade derivada da falta de veracidade e precisión dos datos que contén a páxina web, dentro dos límites establecidos na Lei. Para calquera consulta que os Usuarios desexen realizar en relación cos Contidos, ACEGA C.E.S.A. pon á súa disposición a seguinte dirección de correo electrónico: ap53@ acega.es.

4.1- Política de ligazóns cara a outras páxinas web

ACEGA C.E.S.A. pode ofrecer, directa ou indirectamente, ligazóns a recursos ou outras páxinas externos á páxina web. A presenza destas ligazóns na páxina web ten unha finalidade puramente informativa e non constitúe en ningún caso unha invitación á contratación de produtos e/ou servizos que se ofrezan ou poidan ofrecer nas páxinas web de destino nin implica a existencia de vínculo ou relación mercantil ou de dependencia de ACEGA C.E.S.A. co titular da páxina web enlazada.

Así mesmo, ACEGA C.E.S.A. carece de calquera responsabilidade en relación coas características ou coas condicións de utilización ou contratación dos produtos e/ou servizos a cuxas páxinas remiten as ligazóns indicadas e, en xeral, con relación a calquera aspecto relativo ás páxinas enlazadas.

Non obstante o anterior, ACEGA C.E.S.A. procederá coa maior prontitude á supresión ou inutilización das ligazóns correspondentes no caso de que teña coñecemento de que a información ou actividade ás devanditas ligazóns remiten é ou pode ser ilícita ou lesiona ou pode lesionar bens ou dereitos dun terceiro.

Todo Usuario que teña coñecemento da ilicitude de actividades desenvoltas a través de páxinas web obxecto de ligazón desde a páxina web de ACEGA C.E.S.A. deberá comunicalo inmediatamente a ACEGA C.E.S.A. para os efectos de que se proceda á supresión ou inutilización da ligazón correspondente.

4.2.- Ligazóns desde outras páxinas web.

Se calquera Usuario, entidade ou titular de páxina web desexase establecer algún tipo de ligazón con destino á páxina web de ACEGA C.E.S.A., deberá cumprir as seguintes estipulacións:

(i) Deberá solicitar a autorización previa, expresa e por escrito de ACEGA C.E.S.A
(ii) A ligazón soamente poderase dirixir á páxina principal da páxina web, salvo que expresamente autorícese cousa distinta.
iii) A ligazón debe ser absoluto e completo; é dicir, debe levar ao Usuario, mediante un clic, á páxina principal e debe abarcar completamente toda a extensión da pantalla da páxina principal da páxina web. En ningún caso, salvo que ACEGA C.E.S.A. autorice cousa distinta, a páxina web desde a que se realice a ligazón poderá reproducir de ningún xeito a páxina web de ACEGA C.E.S.A. ou incluíla como parte do seu contido.
(iv) Na páxina web dende a que se establece a ligazón non se poderá declarar de ningunha maneira que ACEGA C.E.S.A. autorizou tal ligazón, sen que así fose. Se a entidade que realiza a ligazón desde a súa páxina á páxina web correctamente, desexase incluír na súa páxina a marca, denominación, nome comercial, rótulo, logotipo, ou calquera outro signo identificativo de ACEGA C.E.S.A. e/ou a páxina web, deberá contar previamente coa autorización previa, expresa e por escrito de ACEGA C.E.S.A.
(v) En todo caso, ACEGA C.E.S.A. prohibe o establecemento dunha ligazón á súa páxina web dende aquelas páxinas web que conteñan materiais, información ou contidos ilícitos, ilegais, degradantes, obscenos, e en xeral, que contraveñan a moral, a orde pública, a lexislación vixente ou as normas sociais xeralmente aceptadas ou que sexan lesivos de lexítimos dereitos de terceiros.

5.- Dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial

ACEGA C.E.S.A. é titular dos dereitos de propiedade industrial e intelectual referidos aos seus produtos e servizos e, especificamente, dos relativos á marca rexistrada ACEGA C.E.S.A. Respecto a as citas de produtos e servizos de terceiros, ACEGA C.E.S.A. recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición na web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha de ACEGA C.E.S.A. sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio, recomendación por parte de ACEGA C.E.S.A.

O código fonte, os deseños gráficos, as imaxes, as fotografías, os sons, as animacións, o software, os textos, así como a información e os contidos que se recollen no presente sitio web están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor de ACEGA C.E.S.A. Non se permite a reprodución e/ou publicación, total ou parcial, do sitio web, nin o seu tratamento informático, a súa distribución, a súa difusión, nin a súa modificación, transformación ou descompilación, nin calquera outra acción reservada ao seu titular, sen o permiso previo e por escrito do mesmo, ACEGA C.E.S.A.

Autorízase ao Usuario, excepcionalmente, a reprodución parcial do contido da páxina web, só e exclusivamente, se concorren todas as seguintes condicións:
Que sexa compatible cos fins da páxina web.
Que se realice co só obxectivo e ánimo de obter a información contida para uso persoal e privado, quedando absolutamente excluído calquera propósito ou uso comercial ou para a súa distribución, comunicación publica, transformación ou descompilación.
Que ningún dos contidos, documentos ou gráficos relacionados na páxina web sexan modificados de ningunha maneira.
Que ningún gráfico, icona ou imaxe dispoñible na páxina web sexa utilizado, copiado ou distribuído, separadamente, do texto ou resto de imaxes que o acompañan.
Calquera outro uso haberá de ser comunicado e autorizado, previa e expresamente.

Todos os dereitos derivados da propiedade intelectual están expresamente reservados por ACEGA C.E.S.A.

A utilización non autorizada da información contida nesta web, a súa revenda, así como a lesión dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de ACEGA C.E.S.A. dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

6- Exclusión de Garantías e de Responsabilidade

ACEGA C.E.S.A. exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso aos Contidos.

Nalgunhas ocasións, esta páxina web utiliza cookies, pequenos ficheiros de datos que se xeran no computador do usuario e que permiten obter a seguinte información: Data e hora da última vez que o usuario visitou a Web. Deseño de contidos que o usuario escolleu na súa primeira visita á web. Elementos de seguridade que interveñen no control de acceso ás áreas restrinxidas. O Usuario ten a opción de impedir a xeración de Cookies, mediante a selección da correspondente opción no seu navegador, aínda que, a desactivación das mesmas pode impedir o bo funcionamento da páxina web.

 

7.- Lei aplicable e foro

A utilización da páxina web réxese pola lexislación española de Dereito común. Calquera controversia relacionada co uso da páxina web queda sometida aos xulgados e tribunais da cidade de Santiago de Compostela (A Coruña), con renuncia expresa e terminante por parte de ACEGA C.E.S.A. e do Usuario a calquera outro foro que puider corresponder.

 

8.- Duración, terminación e suspensión

A páxina web ten, en principio, unha duración indefinida. ACEGA C.E.S.A. non obstante, poderá dar por terminado ou suspender a páxina web en calquera momento.

 
© 2012 Autopista Central Gallega, C.E.S.A. Globalvia

Aviso legal | Política de Cookies | Política de Privacidade | Contacto